Sau đây là các điều khoản và điều kiện để sử dụng QuangDan.com (Trang web trực tuyến)

Bằng cách truy cập, đăng ký hoặc đóng góp cho bất kỳ blog, danh sách hoặc các dịch vụ khác được lưu trữ tại http://quangdan.net xem xét các dịch vụ QuangDan cung cấp cho bạn,(các điều khoản của bạn, hoặc bạn có thể bao gồm người hoặc tổ chức đang truy cập, đóng góp hoặc đăng ký với dịch vụ cũng như bất kỳ bên thứ ba nào truy cập dịch vụ thay mặt bạn). Các Điều khoản được quy định sẵn. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào. Các Dịch vụ được cung cấp cho bạn dựa trên sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo trong tài liệu này.

I. TÀI KHOẢN

Đăng ký. Để sử dụng một số Dịch vụ, bạn phải đăng ký và tạo tài khoản. Để tạo tài khoản, bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho QuangDan thông tin đầy đủ và chính xác theo gợi ý của mẫu đăng ký, bao gồm địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu. Bạn sẽ bảo vệ mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các hoạt động của bên thứ ba và của chính bạn xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho QuangDan ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.

Truy cập . Thỉnh thoảng, QuangDan có thể thấy cần thiết để truy cập vào tài khoản của bạn. Chẳng hạn, QuangDan có thể truy cập vào tài khoản của bạn để được hỗ trợ, bảo trì hoặc các lý do liên quan đến bảo mật. Trong một sự kiện như vậy, QuangDan sẽ nỗ lực, nếu có thể, để cung cấp cho bạn thông báo về ý định của nó để làm như vậy; tuy nhiên, QuangDan không có nghĩa vụ khẳng định phải làm như vậy. Bất kể thông báo như vậy có được cung cấp hay không, bạn thừa nhận và đồng ý với quyền truy cập đó.

II. NỘI DUNG BÊN NGƯỜI DÙNG / TỔNG HỢP

Tổng quan và giới hạn độ tuổi. Các phần của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở blog, Thị trường và Trung tâm Khiếu nại không cho phép người dùng hoặc các bên thứ ba khác đăng hoặc tải lên nội dung do người dùng tạo ra (Nội dung người dùng trên mạng). Bằng cách gửi nội dung người dùng, bạn tuyên bố rằng bạn lớn hơn 13 tuổi và nếu dưới 19 tuổi, bạn là trẻ vị thành niên được được tự do hoặc đã có được sự đồng ý hợp pháp của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để tham gia thỏa thuận này và sử dụng dịch vụ.

Nghĩa vụ người dùng và giấy phép . Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung hoặc thông tin bạn đăng, tải lên hoặc truyền tải (gọi chung là Post) thông qua dịch vụ. Bạn đồng ý không đăng qua dịch vụ bất kỳ nội dung người dùng nào nói xấu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên hoặc nếu không là bất hợp pháp. Bằng cách đăng nội dung người dùng trên trang web, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng những thông tin đó là trung thực và chính xác. Ngoài ra, bằng cách đăng Nội dung người dùng lên Trang web, bạn sẽ tự động cấp và bảo đảm và tuyên bố rằng bạn có quyền cấp, QuangDan có một giấy phép cấp phép độc quyền vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí trên toàn thế giới để sử dụng

Khuôn phép trong thông luật . Như được quy định trong 47 USC § 230 (c) (1), QuangDan chỉ là người phân phối và không phải là nhà xuất bản hoặc người phát ngôn của bất kỳ Nội dung người dùng nào. Do đó, QuangDan không chịu trách nhiệm về việc cung cấp bất kỳ nội dung người dùng nào có thể sai hoặc không chính xác. Thông tin, bình luận hoặc ý kiến thảo luận ​​có trong nội dung người dùng được cung cấp thông qua dịch vụ là của riêng người dùng. QuangDan không khuyến khích hoặc hướng dẫn bất cứ ai viết bình luận, tiêu cực hay nói cách khác, về bất kỳ câu nói hoặc ý kiến cụ thể nào. QuangDan không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc tính trung thực của bất kỳ Nội dung người dùng nào. Trong mọi trường hợp, QuangDan sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của bất kỳ người nào vào bất kỳ nội dung người dùng nào.

Bảo lưu các quyền. QuangDan có quyền xóa hoặc không xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào khỏi Trang web vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào, theo quyết định riêng của QuangDan. Bảo lưu này bao gồm quyền độc quyền quyết định có xuất bản, rút, hoãn hoặc thay đổi bất kỳ mội dung người dùng nào không. QuangDan bảo lưu quyền, nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ khẳng định nào, để sàng lọc, giám sát hoặc lọc nội dung người dùng.

Trung tâm Khiếu nại QuangDan Deadbeat. Tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này đều được áp dụng như nhau đối với Trung tâm Khiếu nại của DeadMoney (Trung tâm trực tiếp). Để tạo điều kiện giải quyết các khiếu nại tiềm năng và duy trì uy tín của những người bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại đó, QuangDan đã thiết lập một quy trình theo đó các bên có thể yêu cầu QuangDan điều tra một số khiếu nại có trong nội dung người dùng được đăng trong Trung tâm (Quy trình điều tra của điều tra). Yêu cầu điều tra, tham gia vào Quá trình điều tra và / hoặc trả bất kỳ khoản phí áp dụng nào, không đảm bảo rằng khiếu nại hoặc khiếu nại sẽ bị xóa khỏi Trang web. QuangDan rõ ràng có quyền xóa hoặc không xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào khỏi Trang web (bao gồm cả Nội dung người dùng trong Trung tâm) vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào, theo quyết định riêng của QuangDan và QuangDan có quyền, nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ khẳng định nào, để sàng lọc, giám sát hoặc lọc Nội dung người dùng. Để yêu cầu thêm thông tin về Quy trình điều tra, vui lòng liên hệ với [[email protected]].

III. Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ

QuangDan tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và tuân thủ các quy định về bến cảng an toàn của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA). Bất cứ ai tin rằng tác phẩm của họ đã được sao chép trên Trang web theo cách cấu thành vi phạm bản quyền có thể thông báo cho đại lý bản quyền của QuangDan theo Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 512 (c) (2), bằng cách cung cấp thông tin sau:

Xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm và cần phải được xóa, bao gồm mô tả về vị trí của tài liệu trên Trang web để đại lý bản quyền có thể định vị tài liệu đó;
Địa chỉ, số điện thoại của bạn và, nếu có, địa chỉ e-mail, để đại lý bản quyền có thể liên hệ với bạn về khiếu nại của bạn; và
Một tuyên bố đã ký rằng các thông tin trên là chính xác; rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu được xác định không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và, theo hình phạt cho tội khai man, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền trong tình huống này.
Thông báo về vi phạm được tuyên bố nên được chuyển tiếp đến:

QUANG DAN DMCA
433 Da Bac, Hoa Binh, Vietnam, 35000.

E-mail: [email protected]
Nếu bạn đưa ra thông báo vi phạm bản quyền bằng e-mail văn bản, đại lý bản quyền của QuangDan có thể bắt đầu điều tra vi phạm bản quyền bị cáo buộc; tuy nhiên, chúng tôi phải nhận được tuyên bố đã ký của bạn qua thư hoặc dưới dạng tệp đính kèm với e-mail của bạn trước khi chúng tôi được yêu cầu thực hiện bất kỳ hành động nào.

IV. RIÊNG TƯ

Trang web này được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư được đưa vào Thỏa thuận này bởi tài liệu tham khảo này.

V. QUYỀN SỞ HỮU

QuangDan bảo lưu mọi quyền, quyền và lợi ích đối với dịch vụ và nội dung của Trang web, bao gồm mọi bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc quyền liên bang hoặc tiểu bang, liên quan.

VI. SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ QuangDan, bằng chi phí của mình, chống lại mọi khiếu nại, hành động, tố tụng và vụ kiện của bên thứ ba chống lại QuangDan hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc chi nhánh nào của nó , thiệt hại, giải quyết, hình phạt, tiền phạt, chi phí hoặc chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý) phát sinh bởi QuangDan hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc chi nhánh nào của nó, phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này, (ii) Nội dung người dùng do bạn đăng trên Trang web, (iii) việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc (iv) việc bạn sử dụng trái phép Dịch vụ. Trong trường hợp như vậy, QuangDan sẽ cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản về khiếu nại, vụ kiện hoặc hành động đó. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào. QuangDan bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào phải chịu bồi thường và bồi hoàn mọi chi phí liên quan của bạn.

VII. ĐẠI DIỆN VÀ BẢO HÀNH; TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

QuangDan không tuyên bố hoặc bảo đảm và từ chối rõ ràng mọi bảo đảm rằng (i) mọi thông tin được cung cấp bởi dịch vụ sẽ chính xác, (ii) dịch vụ sẽ không có lỗi hoặc có thể truy cập mọi lúc, (iii) lỗi sẽ được sửa chữa, ( iv) dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ đó, không có vi-rút hoặc thành phần gây hại khác, hoặc (v) việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Dịch vụ hoặc các tài liệu có sẵn như một phần của Dịch vụ sẽ chính xác, chính xác, kịp thời, hoặc đáng tin cậy khác.

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MẠNG NHƯ LÀ MỘT KHU VỰC VÀ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH, KHIẾU NẠI HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI QUANGDAN, THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT, KHÔNG VI PHẠM, THƯƠNG MẠI HOẶC THỂ DỤC CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO ĐƯỢC TẠO RA BỞI QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. QUANGDAN KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, NHƯ CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HOẶC VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ. CÁC LOẠI TRỪ VÀ TỪ CHỐI NÊU TRÊN LÀ MỘT PHẦN THIẾT YẾU CỦA THỎA THUẬN NÀY VÀ TẠO THÀNH CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH PHÍ CHO CÁC DỊCH VỤ. MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO HÀNH NGỤ Ý, VÌ VẬY TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

VIII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

QUANGDAN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT, DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, CHO DÙ DỰA TRÊN YÊU CẦU HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, HOẶC VI PHẠM BẤT KỲ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO , BỒI THƯỜNG HOẶC ĐÓNG GÓP, HOẶC NẾU KHÔNG, NGAY CẢ KHI QUANGDAN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, DO ĐÓ, CÁC HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRONG ĐIỀU NÀY VÀ ĐOẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

IX. ĐIỀU KHOẢN VÀ KẾT THÚC

Một trong hai bên có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Ngoài ra, thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước nếu bạn không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này.

X. SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC
QuangDan có quyền ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào hoặc thay đổi Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, mỗi lần tùy ý và độc quyền. Bạn sẽ biết chúng tôi đã sửa đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này khi bạn thấy một ngày cập nhật mới ở đầu Thỏa thuận này. QuangDan sẽ không thông báo cho người dùng trang web của mình về bất kỳ thay đổi nào như vậy bằng e-mail hoặc liên hệ cá nhân khác. VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ SAU KHI ĐĂNG BẢN SỬA ĐỔI CHO THỎA THUẬN NÀY SẼ CẤU THÀNH SỰ CHẤP NHẬN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC SỬA ĐỔI HOẶC SỬA ĐỔI ĐÓ. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra ngày của Thỏa thuận này bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web này để bạn sẽ biết khi nào bạn cần xem lại thỏa thuận để thay đổi.

XI. KHIẾU NẠI
Bạn sẽ không sử dụng dịch vụ theo bất kỳ cách nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào vi phạm hoặc sẽ có hiệu lực vi phạm, bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành hoặc bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ luật hoặc quyền nào liên quan đến bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, âm nhạc, hình ảnh hoặc quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu khác, quảng cáo sai, cạnh tranh không lành mạnh, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền của người nổi tiếng.

XII. ÁP DỤNG ĐẠO LUẬT VÔ CÙNG

QuangDan sẽ được miễn trừ khỏi hiệu suất dưới đây đến mức hiệu suất bị ngăn chặn, trì hoãn hoặc bị cản trở bởi các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của nó. Thỏa thuận này (bao gồm mọi sửa đổi do các bên thỏa thuận bằng văn bản) thể hiện sự thỏa thuận hoàn toàn giữa chúng tôi về vấn đề của nó và thay thế tất cả các thỏa thuận và đại diện trước đó giữa các bên. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được cải cách đến mức cần thiết để có thể thực thi đến mức tối đa cho phép để ảnh hưởng đến ý định của các bên và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục trong lực lượng đầy đủ và có hiệu lực. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của tiểu bang Nebraska mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật pháp. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa luật pháp nước ngoài, các quy tắc và quy định cũng như luật pháp, quy tắc và quy định của Nebraska, luật pháp, quy tắc và quy định của Nebraska sẽ được áp dụng và chi phối. Mỗi bên đồng ý đệ trình lên khu vực tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án ở bang Nebraska. Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và Đạo luật giao dịch thông tin máy tính thống nhất sẽ không áp dụng cho Thỏa thuận này. Mọi thông báo cho QuangDan phải được gửi tới: Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và Đạo luật giao dịch thông tin máy tính thống nhất sẽ không áp dụng cho Thỏa thuận này. Mọi thông báo cho QuangDan phải được gửi tới: Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và Đạo luật giao dịch thông tin máy tính thống nhất sẽ không áp dụng cho Thỏa thuận này. Mọi thông báo cho QuangDan phải được gửi tới:

Luật sư Van Hung
433 Da Bac, Hoa Binh, Vietnam 35000.

Thông qua gặp măt hoặc thư chuyển phát nhanh qua đêm, và được mở ra khi nhận được. Việc từ bỏ bất kỳ sự mặc định nào không phải là sự từ bỏ bất kỳ sự mặc định nào sau đó. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình dưới đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của QuangDan và bất kỳ nỗ lực nào như vậy đều vô hiệu. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích cho những người kế thừa tương ứng và sự phân công của các bên theo đây.

XIII. QUẢNG CÁO ĐẶC BIỆT SỬ DỤNG QUỐC TẾ

Nhận thức được bản chất toàn cầu của Internet, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc địa phương liên quan đến hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận. Cụ thể, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất khẩu từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia nơi bạn cư trú và tuân thủ bất kỳ luật pháp địa phương nào khác ảnh hưởng đến việc truyền hoặc đăng nội dung hoặc ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mọi người.

22358h1